วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ 1 Selfv
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26
หน่วยการเรียนรู้ 2 Family
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709