วิชาวิทยาศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206