วิชาภาษาอังกฤษ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939