วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006