วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739