วิชาภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107