ภาษาอังกฤษ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935