วิชาคณิตศาสตร์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521