วิชาภาษาอังกฤษ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670