พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดให้มีประสิทธิภาพ
2.จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้และทักษะตามกลุ่มสาระ โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   มีสุขภาพกายแข็งแรงและ สุขภาพจิตที่สมบูรณ์
3.พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งจัดสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลของโรงเรียนอย่างเหมาะสม
4.พัฒนาการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคารเรียน ภายนอกอาคารเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา สื่อการสอนและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
6.สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนและโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารตามมาตรฐานการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาการจัดการศึกษา
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เป็นคนดี คนเก่ง สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุข และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและมีจำนวนเพียงพอ
4. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องกิจกรรม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีคุณภาพ และเพียงพอในการจัดการศึกษา
5. สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสม
    และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
6. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น