คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรณพ ระหงษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม หวานใจ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ สมสุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ธภัสธร มิ่งไชย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิภาพร จำปาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปทุมพร ส่งศรีสุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประกาย ศรไชย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกพัชรวัฒน์ นนท์ธีระจรูญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพียงพิศ ทานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเริงชัย กมลรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ระพี สีมาวัน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายศิวกร ล้อนันทกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิทชัย นามปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดาพร ศรเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยัน นันทสาร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา