ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3

นางศิริพร รังษี
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเกียรติศักดิ์ เสริฐวิชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางประภัสสร หาคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพรรณนภา หาญบำราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ร้อยโทปภาวิน วงษาพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางศิริประภา สมสะอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายนิสิต มากมี
ครู คศ.3

นายเผด็จ สายสมุทร
ครู คศ.3

นางอมรรัตน์ เพ็ชรเย็น
ครู คศ.3

นางปนัสวรรณ สังข์ทอง
ครู คศ.3

นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์
ครู คศ.3