ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3

นางศิริพร รังษี
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3

นางอมรรัตน์ เพ็ชรเย็น
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยโทปภาวิน วงษาพรหม
ครู คศ.3

นางประภัสสร หาคำ
ครู คศ.3

นางสาวพรรณนภา หาญบำราช
ครู คศ.3

นางศิริประภา สมสะอาด
ครู คศ.3

นางปนัสวรรณ สังข์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์
ครู คศ.3

นายนิสิต มากมี
ครู คศ.3

นายเผด็จ สายสมุทร
ครู คศ.3

นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์
ครู คศ.3