ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางทัศนีย์ ชาตะวราหะ
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางวรินทร ตั้งตระกูล
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเอื้อมพร เครือบุตรดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางรสรินทร์ ช่างเหล็ก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางจิราพร เนียมพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายดำรง ตากิ่มนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางปรีดา แสนทวีสุข
ครู คศ.3

นายณัฐพงศ์ สังข์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวกมลพรรณ บุญเทียม
ครู คศ.3