ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางเพียงพิศ ทานนท์
ครู คศ.4
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอิสรีย์ นนท์ธีระจรูญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางวราภรณ์ เทศนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุดสวาท บุญขจร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอนุสิทธิ์ แก้วพิกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสิริสุดา วาณิชย์ศิริ
ครู คศ.3

นายจตุรวิทย์ รอบรู้
ครู คศ.3

นางนิธิวดี โนทะยะ
ครู คศ.3

นายพงษกร สมอบ้าน
ครู คศ.1

นางพิรญาณ์ จุ้ยเจริญ
ครู คศ.3