ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเปิดบ้านมอนเตสซอรี่มิตรภาพ5 วันที่ 11 กันยายน 2563
แจ้งท่านผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อราชการที่โรงเรียนให้ใช้ประตูด้านทิศตะวันออกจนถึง 30 มิถุนายน 2563
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...