ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณนภา หาญบำราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2563,15:47  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความอยากรู้ อยากเห็น เรื่องอาหารและยาเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้ตาม แนวทฤษฎีการสรรค์สร้างความรู้ (constructivism)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณนภา หาญบำราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2563,15:46  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ชื่ออาจารย์ : นางเพียงพิศ ทานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,21:27  อ่าน 494 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
ชื่ออาจารย์ : นางสุดสวาท บุญขจร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,21:21  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการตามรูปแบบพหุปัญญา เพื่อการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณวรรณ ยืนยาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,15:49  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนร้อยกรอง เรื่อง กาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,15:48  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลพรรณ บุญเทียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,15:45  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการปฏิบัติกีตาร์ วิชาสาระเพิ่มเติมดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,15:44  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง มหัศจรรย์แห่งน้ำ อากาศและแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางวรินทร ตั้งตระกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,15:37  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางอิสรีย์ นนท์ธีระจรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,15:17  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..